قانون سرمایه‌گذاری

  قوانین نقض ناپذیر پول: 14. قانون سرمایه‌گذاری این قانون می‌گوید قبل از سرمایه‌گذاری باید تحقیق کنید. این یکی از مهم‌ترین قانون‌های پول است و می‌گوید برای بررسی هر سرمایه‌گذاری، باید دست‌کم همان مقدار وقت بگذارید که برای به دست آوردن پول آن سرمایه‌گذاری وقت صرف کرده‌اید. برای به دست آوردن پول‌تان زحمت زیادی کشیده‌اید […]